Thông báo V/v nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm toàn khóa cho hệ đào tạo thạc sĩ đợt tháng 3 năm 2020