Biểu mẫu đào tạo trình độ thạc sĩ (Học viên)


12/01/2022 08:02  17658

Nội dung văn bản Biểu mẫu thực hiện
  Biên nhân Hồ sơ bảo vệ luận văn Phiếu biên nhận
  Mẫu Đơn đề nghị cấp bảng điểm cao học Tải
  Mẫu Tiểu luận kết thúc học phần 4.5
  Mẫu Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả 5.1
  Mẫu Đơn xin tiếp tục học cao học 6.1
  Mẫu Báo cáo thực tế chuyên môn 7.5
  Mẫu Đơn xin chuyển điểm học phần 8.1
  Mẫu Đơn xin học học phần thay thế 9.1
  Mẫu Đơn xin phúc khảo bài kiểm tra 10.1
  Mẫu Đơn xin đăng ký học lại học phần 11.1
  Mẫu Đơn xin thôi học cao học 12.1
  Mẫu Bản tường trình 12.2
  Mẫu Đơn xin chuyển cơ sở đào tạo 13.1
  Mẫu Đơn đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ và người hướng dẫn khoa học 15.2
  Mẫu Đề cương luận văn thạc sĩ 15.3
  Mẫu Luận văn thạc sĩ 15.8
  Mẫu Đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ 15.9
  Mẫu Đơn xin thay đổi đề tài luận văn thạc sĩ 16.1
  Mẫu Đơn xin thay đổi người hướng dẫn khoa học luận văn thạc sĩ 16.2
  Mẫu Đơn xin thay đổi tên đề tài luận văn thạc sĩ và người hướng dẫn khoa học 16.3
  Mẫu Báo cáo về tiến độ học tập và thực hiện luận văn thạc sĩ 17.1
  Mẫu Đơn xin gia hạn thời gian thực hiện luận văn thạc sĩ 17.2
  Mẫu Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ 18.1
  Mẫu Lý lịch khoa học 18.3
  Mẫu Thông tin về luận văn thạc sĩ 18.4
  Mẫu Công trình của tác giả đã công bố liên quan đến luận văn thạc sĩ 18.6
  Mẫu Bản cam kết về việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ tham gia bảo vệ luận văn thạc sĩ 18.10
  Mẫu Giấy cam đoan về việc chỉnh sửa luận văn theo góp ý của Hội đồng đánh giá 22.1
  Mẫu Bản giải trình bổ sung, chỉnh sửa nội dung trong luận văn thạc sĩ sau bảo vệ 22.2
  Mẫu Tóm tắt luận văn thạc sĩ 22.3
  Mẫu Đơn phúc khảo (Tuyển sinh) 22.4
  Mẫu Đơn xin giảm học phí (Tuyển sinh) 22.5