Biểu mẫu đào tạo trình độ thạc sĩ (Chương trình đào tạo)


12/01/2022 08:52  1923

Nội dung văn bản

Biểu mẫu thực hiện

  Mẫu Kế hoạch đào tạo và tiến tình học tập toàn khóa chương trình đào tạo thạc sĩ 2.2
  Mẫu Thông tin giảng viên giảng dạy 3.2
  Mẫu Lý lịch khoa học 3.3
  Mẫu Bảng theo dõi và giải quyết thủ tục học vụ 3.4
  Mẫu Phiếu yêu cầu chỉnh sửa thời khóa biểu 3.6
  Mẫu Minh chứng cách tính điểm quá trình 4.1
  Mẫu Phiếu chấm bài tập nhóm 4.2
  Mẫu Bảng ghi điểm giữa học phần 4.3
  Mẫu Chủ đề tiểu luận kiểm tra kết thúc học phần 4.4
  Mẫu Phiếu chấm tiểu luận 4.6
  Mẫu Bảng ghi điểm kết thúc học phần 4.7
  Mẫu Đề kiểm tra kết thúc học phần (Tự luận) 4.8
  Mẫu Đáp án và thang điểm (Tự luận) 4.9
  Mẫu Đề kiểm tra kết thúc học phần (Trắc nghiệm) 4.10
  Mẫu Đáp án và thang điểm (Trắc nghiệm) 4.11
  Mẫu Biên bản giao bài kiểm tra và hồ sơ kiểm tra 4.12
  Mẫu Biên bản nhận bài kiểm tra và hồ sơ kiểm tra 4.13
  Mẫu Đề xuất học phần thực tế chuyên môn 7.1
  Mẫu Chương trình học phần thực tế chuyên môn 7.2
  Mẫu Phiếu chấm điểm và nhận xét kết quả thực tập/thực tế 7.6
  Mẫu Bảng đề xuất chuyển điểm học phần cho học viên cao học 8.2
  Mẫu Bảng đề xuất học phần thay thế 9.2
  Mẫu Biên bản chấm phúc khảo bài thi 10.3
  Mẫu Biên bản đối thoại chấm phúc khảo bài thi 10.4
  Mẫu Phiếu tổng hợp điểm phúc khảo 10.5
  Mẫu Kế hoạch Seminar học thuật 14.1
  Mẫu Danh mục định hướng đề tài luận văn thạc sĩ và thông tin người hướng dẫn khoa học 15.1
  Mẫu Biên bản đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ 15.4
  Mẫu Đề cử danh sách Hội đồng đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ 15.5
  Mẫu Danh mục đề tài luận văn thạc sĩ và người hướng dẫn khoa học 15.6
  Mẫu Danh mục thay đổi tên đề tài luận văn thạc sĩ 16.4
  Mẫu Nhận xét của người hướng dẫn luận văn thạc sĩ 18.2
  Mẫu Giấy xác nhận (đủ điều kiện bảo vệ luận văn) của Giám đốc Chương trình đào tạo 18.7
  Mẫu Giấy xác nhận Kết quả kiểm tra trùng lặp nội dung luận văn thạc sĩ 18.8
  Mẫu Danh sách đề xuất cán bộ hội đồng chấm luận văn thạc sĩ 19.1
  Mẫu Bản nhận xét luận văn thạc sĩ 19.4
  Mẫu Biên bản họp hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ 19.6
  Mẫu Phiếu đánh giá luận văn thạc sĩ 19.7
  Mẫu Biên bản họp Ban kiểm phiếu của Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ 19.8
  Mẫu Danh sách đề xuất Hội đồng thẩm định luận văn thạc sĩ 23.1
  Mẫu Bản nhận xét của người thẩm định luận văn thạc sĩ 23.4
  Mẫu Biên bản họp Hội đồng thẩm định luận văn thạc sĩ 23.6
  Mẫu Phiếu thẩm định luận văn thạc sĩ 23.7
  Mẫu Biên bản họp Ban kiểm phiếu của Hội đồng thẩm định luận văn thạc sĩ 23.8
  Mẫu Đề xuất khen thưởng học viên có thành tích trong nghiên cứu khoa học 24.2

 


TIN CÙNG LOẠI